Naturfredningsforening jubler ved udsigten til, at offentligheden nu får bedre adgang til bakkelandet omkring Kielstrup Sø

De lokale naturelskere får i fremtiden væsentligt bedre mulighed for at færdes i området omkring Kielstrup Sø. Og der bliver også bedre adgangsforhold omkring Bredkilde, hvor man bl.a. kan opleve Bredkildestenen, der er en af Danmarks største sten og vurderes til at veje omkring 35 tons.

Det er ifølge Danmarks Naturfredningsforening nogle af de umiddelbare konsekvenser, efter at fredningsnævnet netop har besluttet at gennemføre en revideret fredning af bakkelandet omkring Kielstrup Sø.

Fredningen, der samler otte gamle fredninger i én, giver i fremtiden landskabet og naturen i området den bedst mulige beskyttelse, og derudover betyder fredningen helt konkret, at det snart bliver muligt at gå hele vejen omkring Kielstrup Sø via en ny trampesti.

Når kommunen har etableret stien, vil man således i fremtiden kunne parkere sin bil ved Lundshøj, gå en tur omkring Kielstrup Sø og opleve det dejlige område på nært hold.

Ifølge Ove Guldberg, Danmarks Naturfredningsforening i Mariagerfjord, er der - alt i alt - tale om en klar sejr for naturen.

- Med den reviderede fredning bliver det nuværende landskab bevaret og langt bedre sikret mod bl.a. tekniske anlæg, bebyggelse og tilplantning, erklærer han i en pressemeddelelse fra naturfredningsforeningen.

Bakkelandet omkring Kielstrup Sø udmærker sig allerede i dag som et af de smukkeste og mest storslåede landskaber langs Mariager Fjord.

Området er karakteriseret af store terrænforskelle, hvor høje bakker veksler med dybe dale, der munder ud i lavtliggende engarealer ved sø og fjord.

Landskabet er dækket af en skøn blanding af skov og åbent land og giver dermed mulighed for både vide og storslåede udsigter, og for mindre intime naturoplevelser, som f.eks. ved Karls Møllebæk, der i dag løber frit i den urørte skov.

Derudover er landskabet omkring Kielstrup Sø i høj grad også kendt for sin naturrigdom. Her findes særligt mange kildevæld og våde enge, hvor man f.eks. kan finde orkideer som sump-hullæbe, maj-gøgeurt og plettet gøgeurt, og i områdets store skovpartier kan man være heldig at opleve sortspætte eller blå anemone.

Disse arters levesteder bliver med fredningen beskyttet mod ødelæggelse, og der vil blive åbnet op for muligheden for naturpleje.

- Det er vigtigt, at især de lysåbne naturarealer ikke gror til, så de sjældne arter bukker under.

- Vi har desværre været vidne til at en af landets mest sjældne arter, gul stenbræk, er forsvundet fra området pga. manglende naturpleje, men med den nye fredning har Mariagerfjord Kommune nu mulighed for at pleje de sårbare naturområder, så de forhåbentlig igen kan opnå en god tilstand, bemærker Ole Guldberg.

I praksis er det kommunen, der bliver ansvarlig for at etablere og markere stierne i området, så publikum kan finde rundt, men Danmarks Naturfredningsforening har på forhånd tilbudt kommunen at hjælpe økonomisk med etablering af stien over Karls Møllebæk.

Lodsejere og andre, der er berørt af fredningen, har frist indtil slutningen af december til at klage over fredningsnævnets afgørelse.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...